Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Bit2Bit Kft. (6723 Szeged, Sólyom u. 9/B IV./12.; Cg. 06-09-020433) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. Az „ELFOGADOM A WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIT" gombra való kattintással vagy a megrendelő felület kitöltésével a felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Bit2Bit Kft.-vel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Bit2Bit Kft. (a továbbiakban: Bit2Bit) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Bit2Bit rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető webáruház rendszer felülete, a Bit2Bit által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott email címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

Bit2Bit a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (továbbiakban B2Shop), melyen a felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit. A Bit2Bit által működtetett online szolgáltatásként bérelhető B2Shop szolgáltatásai azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Bit2Bit weboldalán. A regisztrációval vagy a megrendelő felület kitöltésével a felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a megrendelő felület kitöltése folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Bit2Bit, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Bit2Bit online szolgáltatásának használatából kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Bérleti díj

3.1. Ingyenes változat

Minden először rendelő felhasználó számára az első B2Shop igénylésekor a Bit2Bit egy ingyenes webáruház csomagot biztosít. Ez teljesen díjmentes áruház, azonban korlátozások vonatkoznak rá egy normál bérelhető áruházhoz képest.

Amennyiben a felhasználó az ingyenes változat használata közben vagy már korábban jelzi bérlési szándékát egy nagyobb tudású, nem korlátozott webáruházra, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt megmarad és a korlátozások feloldásra kerülnek, valamint a bérelt moduloktól függően további funkciók válnak elérhetővé.

3.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben a felhasználó fizetős csomagot választ az áruház adminisztrációs felületén vagy egy megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy a Bit2Bit a kiválasztott csomag alapján díjbekérőt küld ki a felhasználó által megadott email címre. Megrendelés esetén a bérleti díjat a felhasználó előre fizeti Bit2Bit számára. A befizetett összeget Bit2Bit tartja nyilván és a felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül a Bit2Bit az előfizetésről elektronikus számlát állít ki a felhasználó részére, melyet a felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja a B2Shop webáruház rendszert az igényelt modulokkal együtt. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben Bit2Bit az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről a felhasználót írásban tájékoztatja. Az egyes előfizetői csomagok és modulok teljes leírása a B2Shop honlapon tekinthetőek meg. A Bit2Bit fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Bit2Bit a felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 10 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget a felhasználó 10 napon belül köteles Bit2Bit bankszámlájára átutalni. Bit2Bit az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki a felhasználó részére, melyet a felhasználó által megadott email címre küld el.

Az online szolgáltatásként bérelhető B2Shop rendszeres bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint. A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). A felhasználó a befizetést forintban végzi a Bit2Bit számlájára. Bit2Bit a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást.

A Bit2Bit fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. Bit2Bit bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a www.b2shop.hu címen. Bit2Bit fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

4. Bit2Bit kötelezettségei

Bit2Bit a felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető webáruház működését.

Amennyiben Bit2Bit a felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - Bit2Bit felelőssége, hogy amennyiben a felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy Bit2Bit köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben a felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Bit2Bit - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Bit2Bit köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a felhasználót.

Bit2Bit köteles haladéktalanul értesíteni a felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség Bit2Bit-et terheli.

Bit2Bit a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Bit2Bit szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

Teljesítés során Bit2Bit alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • Bit2Bit gondoskodik róla, hogy alvállalkozója Bit2Bit által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során Bit2Bit-nek nem feladata a felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei

A felhasználó köteles Bit2Bit szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat Bit2Bit-nek megfizetni. A felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést Bit2Bit részére biztosítani.

A felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a felhasználó feladata. Bit2Bit a felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag a felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adás-vétel tekintetében kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a felhasználó és a vevő, illetve a felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. Bit2Bit ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén Bit2Bit-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

A felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. Bit2Bit nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Bit2Bit jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben a felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését a felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. A felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

A felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért Bit2Bit semmilyen felelősséget nem vállal.  Karbantartási célból a Bit2Bit üzemeltető személyzete jogosult a felhasználó webáruházába bejelentkezni.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A B2Shop Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftveres szolgáltatás. A Bit2Bit a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem Bit2Bit tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat
 • Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép
 • Felhasználó email és jelszó ismerete

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat és a Bit2Bit felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 8+
 • Mozilla Firefox 3+
 • Google Chrome 27+
 • Opera 15+
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Android Browser Android 2.3+
 • Google Chrome for Android 27+
 • Opera Mobile Browser 12.1+
 • Apple iPad Safari 6+ (Mac OS X)
 • Apple OS X Safari 6+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a Bit2Bit nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

7. Rendelkezésre állás

Bit2Bit garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 98%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 7,3 nap leállási lehetőséget biztosít a Bit2Bit szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a Bit2Bit nem teljesíti a 98%-os rendelkezésre állást, úgy minden további perc kiesésért cserébe 1 óra ingyenes szolgáltatáshosszabbítást ad cserébe.

8. Ügyfélszolgálat

A felhasználó és Bit2Bit közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az [email protected] email cím és a felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított email cím között.

Hibajelentésre a www.b2shop.hu címen található ügyfélszolgati űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

Bit2Bit vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a Bit2Bit iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

Prioritás

Válaszidő

Leírás

Nagyon fontos

6 óra

Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre.

Fontos

24 óra

Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges.

Normál

1 hét

Valamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

A felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.  Bit2Bit azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott email címre küldött levélben - történhet.  Bit2Bit jogosult a felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal: 

 • A felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • A felhasználó a Bit2Bit által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • A felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen email levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a Bit2Bit vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a Bit2Bit vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben Bit2Bit a fenti okokból kifolyólag a felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát Bit2Bit-től nem követelheti. A felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha Bit2Bit anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

Ebben az esetben a felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját Bit2Bit-től követelheti.

11. Vitás kérdések rendezése

Bit2Bit-nek és a felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Szeged, 2013. 09. 09.

Hatályba lépés dátuma: 2013. 09. 09.